พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป

ค่ายเยาวชนคนดี ต้นเเบบชุมชน 2560

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

19-20 สิงหาคม 2560 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

30 กรกฏาคม 2560

จำนวนที่รับ

27 คน

ระดับการศึกษา

เยาวชนอายุ 15 – 25 ปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี!!

สถานที่จัดค่าย

มูลนิธิดวงประทีป 34 ล็อค 4-6 ถนนอาจณรงค์ เเขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จัดโดย

มูลนิธิดวงประทีป และภาคีเครือข่าย

เว็บไซต์ค่าย Line @dpf2521 โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ความเป็นมา

สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2551 – 2559 มูลนิธิดวงประทีปได้จัดโครงการ “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ความดีของเยาวชนให้ปรากฏต่อสาธารณะ เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ด้านสังคม/พัฒนาชุมชน และด้านคุณธรรม มีจำนวน 9 คน ซึ่งจากการจัดโครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สื่อสาธารณะให้ความสนใจ เยาวชนที่ได้รับโล่พระราชทาน ทั้ง 9 คน โดยได้สัมภาษณ์ และนำประวัติการใช้ชีวิต ประวัติการทำงาน ของเยาวชนทั้ง 9 คน เผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันเยาวชนทั้ง 9 คน เกิดความภาคภูมิใจและมีกำลังใจที่จะสร้างความดีต่อไป

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2551-2559 มูลนิธิดวงประทีปจึงเห็นสมควรให้จัดงานวัน “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี พ.ศ. 2560 นับเป็นปีที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยในปีนี้ ได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนในรอบแรกจำนวนไม่เกิน 27 คน เพื่อเข้าค่ายปรับทัศนคติและเรียนรู้ชุมชน และได้เปิดรับสมัครเยาวชนที่อาศัยในชุมชนแออัดในจังหวัดกรุงเทพฯ และ ภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเยาวชน เพื่อประกาศเกียรติคุณเยาวชนในชุมชนที่ควรแก่การเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการประกาศและเผยแพร่ความดีของเยาวชนให้ปรากฏต่อสาธารณะได้รับทราบและได้รับการยอมรับจากสังคม เกิดความเท่าเทียม เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนในการทำความดีในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
 2. เพื่อเผยแพร่ความดีของเยาวชนให้ปรากฏต่อสาธารณะ
 3. เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนทั่วไป ในการทำความดี และมีจิตสาธารณะ ทำตน เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม

ระยะเวลาในการดำเนินการ

โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ.2560

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ในชุมชนแออัดทั้งในเขตคลองเตยและเขตอื่นๆในกรุงเทพฯและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
 2. ผู้เข้าร่วมในวันพิธีฯ 200 คน

การดำเนินการ

 1. ประกาศรับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน
 2. ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติข้อมูลของเยาวชน
 3. จัดค่ายเยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชนเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมโดยการผ่านกิจกรรมค่าย 2 วัน 1 คืน จำนวนไม่เกิน 27 คน ใน วันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 4. เสนอชื่อเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมค่ายให้กรรมการพิจารณา
 5. ประชุมคณะกรรมการตัดสินพิจารณารางวัลเยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน
 6. ประกาศผล
 7. พิธีรับโล่พระราชทาน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น
 • ทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (ประสานประโยชน์)
 • รับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ดี
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เคารพกติกา ข้อกำหนด
 • สามารถร่วมเข้าค่ายเยาวชนได้ตามที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะด้าน

รางวัลเยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
  – มีผลการเรียนดี หรือความสามารถในด้านต่าง ๆ เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
  – ได้รับรางวัล,เกียรตินิยม,หรือได้รับการยกย่องจากสถาบันการศึกษา
  – มีความประพฤติดี มีความสามารถ หรือความวิริยะ พากเพียรในกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านอย่างเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์
 2. ด้านสังคม / พัฒนาชุมชน
  – มีผลงานด้านการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ในประเด็นต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
  – ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. ด้านคุณธรรม
  – เป็นเยาวชนที่มีความกตัญญูต่อ บิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณอย่างเด่นชัด
  – เป็นเยาวชนที่มีความเสียสละ ยอมลำบากหรือใช้ความมานะอดทนเพื่อต่อสู้กับความยากลำบากเพื่อครอบครัวอย่างต่อเนี่องไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือสังคม

การยกย่องเชิดชูและการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

 1. เยาวชนและกลุ่มเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่พระราชทาน เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ซึ่งได้รับพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นเกียรติประวัติ พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท
 2. ผลงานและความดีของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สังคมภายนอก ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เป็นต้น
 3. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ จาก มูลนิธิดวงประทีป อย่างต่อเนื่อง

กำหนดวันพิธีพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มูลนิธิดวงประทีป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนในชุมชนแออัดที่มีความสามารถ มีคุณธรรมความดี ทำประโยชน์แก่ชุมชน ได้รับการยกย่องเชิดชู ก่อเกิดกำลังใจในการทำคุณความดี และพัฒนาตนเองต่อไป
 2. เยาวชนทั่วไปได้เห็นต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติ ตามแบบอย่างดังกล่าว
 3. สังคมทั่วไปได้รับรู้ถึงเรื่องราวดีงาม ความสามารถ คุณความดีของเยาวชนในชุมชนแออัด อันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของคนในชุมชนแออัดดีขึ้นในสายตาของสาธารณชน

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน

 1. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป
 2. ผู้แทนจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ผู้อำนวยการหรือผู้แทนจาก สำนักงานเขตคลองเตย
 4. ผู้กำกับการหรือผู้แทนจาก สถานีตำรวจนครบาล ท่าเรือคลองเตย
 5. ประธานสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 6. ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนในเขตคลองเตย
 7. ประธานสภาหรือ ผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชนคลองเตย
 8. นางสาวเพ็ญวดี แสงจันทร์ ผู้จัดการ มูลนิธิดวงประทีป
 9. นายสัญชัย ยำสัน หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป

** ผู้สมัครที่ประสงค์เสนอชื่อเข้ารับรางวัลกรุณาเเนบเเฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการสมัครด้วย**
** รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น**

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

พี่ฟิวส์

พี่ชื่อฟิวส์ ตอนนี้จบวิศวเคมี บางมดแล้ว ตอน ม.ปลาย ก็เป็นเด็กล่าค่ายประมาณนึงเลย พูดเลยว่า "ถ้าไม่ได้เข้าค่าย ก็ไม่ได้มาทำแคมป์ฮับนะ" อยากให้น้องๆ หาโอกาสไปลองเข้าค่าย ทำกิจกรรมกันดูนะ เผื่อเราจะได้เจอคำตอบว่า "เราอยากเรียน อยากทำสิ่งๆ นี้ จริงๆ มั้ย?"

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า