ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ประกวดแข่งขัน

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว “ไอเดียเป๊ะ ชุมชนปัง ประกาศให้ดังไปทั่วโลก”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวด/แข่งขัน

รูปแบบของกิจกรรม

การประกวดไอเดียพัฒนาชุมชน มีการคัดเลือก 20 ทีมที่เข้ารอบเพื่อเข้าร่วมค่ายและนำเสนอแผนงาน จากนั้นคัดเลือก 15 ทีมเพื่อรับเงินทุนไปปฏิบัติตามแผนจริง จากนั้นนำเสนอต่อกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ช่วงเวลาดำเนินโครงการ

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

วันสุดท้ายของการรับสมัคร/ส่งผลงาน

25 พฤศจิกายน 2562

การจัดทีมสมัครแข่งขัน

ทีมละไม่เกิน 3 คน + อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

ระดับการศึกษาของผู้สมัคร

นักเรียน นิสิต นักศึกษาไม่เกินปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขัน

ฟรี

ของรางวัล

ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 1,400,000 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

พิจารณาและประกาศผลทางออนไลน์

จัดโดย

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เว็บไซต์กิจกรรม สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
ไอเดียเป๊ะ ชุมชนปัง

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการนำเอาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติทักษะการสื่อสาร การตลาดดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อให้ชุมชนได้เพิ่มช่องทางการค้าขาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าและยกระดับให้ชุมชนเกิด ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จากภาคทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ ก่อนเข้าสู่วัยทำงาน พร้อมทั้งได้เรียนรู้การนำเอา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อโปรโมทชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน
 3. เพื่อเป็นเวทีให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสารทักษะการตลาดดิจิทัลได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี ทีมละไม่เกิน 3 คน ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง จำนวน 1 คน

วิธีการสมัคร

กรอกแบบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ Proposal ทาง forms.gle/KsSny6iSJi6QXg8RA โดยมีจัดทำไฟล์ Proposal รูปแบบ .doc, .docx และ ไฟล์ .pdf Font CordiaUPC ขนาด 16 จำนวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ประกอบไปด้วยรายละเอียดของแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วยงบประมาณ 50,000 บาท ในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ได้แก่

 • จุดเด่นของชุมชน
 • กลุ่มเป้าหมาย (Target Market)
 • ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Channel)
 • กลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)
 • แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นไปได้และใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ

นำเสนอแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนในรูปแบบ Clip VDO แล้วอัพโหลดขึ้น Youtube พร้อมแนบลิ้งค์ ความยาวไม่เกิน 2 นาที (ตั้งชื่อ Clip ว่า …ชื่อทีม… กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เช่น ทีมธนาคารกรุงไทย กรุงไทยต้นกล้าสีขาว)

การคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ไอเดียเป๊ะ : ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนปัง : ผลสำเร็จที่ชุมชนจะได้รับ

รางวัล

ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 1,400,000 บาท

 • รางวัลดำเนินการตามแผนงาน 15 ทีม ทีมละ 50,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล Public Favorite Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ

 • เปิดรับสมัคร (15 ต.ค. – 25 พ.ย. 62) ช่องทาง Online ทาง www.ktb.co.th/th/content/tonkla
 • ประกาศผล 20 ทีมที่จะได้เข้าค่าย (11 ธ.ค. 62) ทาง www.ktb.co.th/th/content/tonkla
 • ต้นกล้าแคมป์ (18 – 20 ธ.ค. 62) 20 ทีมเข้าค่ายเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดชุมชน, Digital Marketing และนำเสนอแผนงานเพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 15 ทีม ในวันสุดท้ายของแคมป์
 • โปรโมทชุมชน (21 ธ.ค. 62 – 29 ก.พ. 63) 15 ทีมดำเนินการโปรโมทชุมชนตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจากธนาคาร
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (5 – 6 มี.ค. 63) 15 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

(กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข่าวสารทางช่องทาง Group Facebook : โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” และช่องทางต่างๆ ของโครงการ)

ติดต่อโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ : คุณชาญณรงค์ ชูชำนาญ/ คุณณัฐฌา รุ่มนุ่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ ชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110(โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว)

โทรศัพท์ : 0-2208-4456
โทรสาร : 0-2256-8341
E-Mail : [email protected]
Website : www.ktb.co.th/th/content/tonkla
Group Facebook : โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” (สำคัญ ผู้สมัครโปรดเข้าร่วม)

หมายเหตุ :

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใด ๆ จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ
 • Proposal ที่ส่งเข้าประกวดเป็นงานที่ไม่ได้นำงานที่เป็นลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงมาเป็นงานของทีม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หากทีมใดส่งโครงงานที่กระทำละเมิดต่อบุคคลที่สาม ทีมนั้นจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งทางแพ่งและทางอาญา
 • กรณีที่มีข้อร้องเรียนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัล มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ ในการสมัคร ธนาคารมีสิทธิ์ในการคัดชื่อออกจากการรับรางวัล หรือกรณีที่ได้รับรางวัลไปแล้ว ธนาคารสามารถขอเพิกถอนรางวัลคืนได้ในภายหลัง
 • แผนงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ทีมที่ได้รับรางวัลต้องเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารและเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ สถาบันการศึกษาตนเอง และชุมชน เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่รับรางวัล
แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ รายละเอียดกิจกรรมและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH