ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

Petro Summer Camp 2018 ค่ายปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

3-5 พฤษภาคม 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

27 เมษายน 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

120 คน

ระดับการศึกษา

ม.ปลาย (ไม่รับสายอาชีวะ)
ระดับการศึกษา อ้างอิงจากปีการศึกษา 2561

ค่าใช้จ่าย

1,200 บาท (ชำระตอนสมัคร โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี) และอีก 70 บาท (ชำระในวันเข้าค่าย)
พี่แคมป์ฮับแนะนำ – หากสมัครแล้วไม่ได้เข้าค่าย อย่าลืมทำเรื่องขอเงินคืนด้วยนะ ไม่งั้นค่ายจะไม่คืนให้ กินเงินน้องไปฟรีๆ เลย

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร 034-241-708

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เพื่อการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการ เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ และได้มีโอกาสได้รู้จักเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญในสาขาวิชา ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
นอกจากนี้ ยังสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.4-6) ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมผลงาน (Portfolio) และหากมีคุณสมบัติตามประกาศหรือตามที่สาขาวิชาฯ กำหนด สามารถยื่นสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ได้

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตจากบริษัทชั้นนำทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 4. เพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

3. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม

 1. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จำนวนประมาณ 30 คน
 2. นักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2561 จำนวนประมาณ 120 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • คุณสมบัติทั่วไป
   1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   2. เป็นผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2561 ในประเทศไทย
   3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
   4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
   5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
   6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  • คุณสมบัติเฉพาะ (เฉพาะผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6)
   • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หากสนใจยื่นแฟ้มสะสมผลงานของตนเองสำหรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (SU-TCAS) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.4 – ม.5 (นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

4. การสมัครและชำระเงิน

 1. รับสมัครและจัดส่งหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 2-27 เมษายน 2561
  1. ขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
  2. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68525-1”
  3. เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับโครงการ
   1. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6)
   2. สำเนาเอกสารการชำระเงิน โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1 – 2 ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com และในวันเข้าค่ายให้นำสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็นสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) เฉพาะผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มายื่นกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
 2. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 30 เมษายน 2561 โดยจะประกาศทาง http://facebook.com/matsesu

5. กำหนดการจัดโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.30-09.30 น. ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง
เวลา 09.30-12.00 น. กิจกรรม Walk Rally: การเดินทางของสารปิโตรเคมี 1
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.30 น. กิจกรรม Walk Rally: การเดินทางของสารปิโตรเคมี 2
เวลา 16.30-17.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 17.00-18.30 น. กิจกรรม Walk Rally: พอลิเมอร์กับสิ่งแวดล้อม
เวลา 18.30-19.30 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่านตามอัธยาศัย
เวลา 19.30-20.30 น. กิจกรรม Identifications
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน (ลานเชียร์) รับอาหารเช้าเพื่อขึ้นรถเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
เวลา 08.30-10.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน/หน่วยวิจัย
เวลา 10.00-10.15 น. เข้าพบผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน และรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15-12.00 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-15.30 น. เดินทางกลับ และรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.30-16.30 น. พักผ่านตามอัธยาศัย
เวลา 16.30-18.30 น. กิจกรรม Be Prepare
เวลา 18.30-19.30 น. สันทนาการ และรับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.30-20.30 น. กิจกรรม Be Prepare (ต่อ)
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน และรับอาหารเช้า
เวลา 09.00-10.30 น. สรุปกิจกรรม
เวลา 10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00-12.00 น. แนะนำการสมัครเข้าศึกษา SU-TCAS
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-13.30 น. มอบประกาศนียบัตร ปิดโครงการ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

6. ข้อกำหนด

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินจำนวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมค่าที่พัก 2 คืน (พักในมหาวิทยาลัย) ค่าอาหารเช้า (2 มื้อ)
ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ) ค่าอาหารเย็น (1 มื้อ) ค่าอาหารว่าง (5 มื้อ) และค่าเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานตามที่ระบุในโครงการ และต้องชำระเพิ่มอีก 70 บาท (เจ็ดสิบบาทถ้วน) ในวันที่เข้าร่วม
โครงการ

กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3424-1708 (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

กรณีไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดที่พักให้ กรุณาระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร

7. สถานที่ดำเนินงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในเชิงอุตสาหกรรม
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นกระบวนการผลิตจริงในอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สะสมผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ SU-TCAS ต่อไป
รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายเขียนขึ้นและส่งมาให้ทางแคมป์ฮับ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครค่าย

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH