แท็ก - MATSE CAMP

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] PETRO SUMMER CAMP 2020 ค่ายวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

เราจัดเต็มที่ทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิง ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับรุ่นพี่ ได้ทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทางด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ได้ฝึกทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP #3 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

กิจกรรมสร้าง Portfolio และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาในสาขาวิชา โดยไม่ต้องสอบเข้า ได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และบรรยากาศของการเรียนการสอน

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

“MATSE สัญจร” ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรฯ และวิศวกรรมวัสดุฯ

โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Summer Camp 2018 ค่ายปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร

โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ ที่กำลัังจะขึ้นชั้น ม.4-ม.6 ในปีการศึกษา 2561 จะได้มาร่วมกันค้นหา ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน "ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์" แถมได้ portfolio ไว้ยื่นเข้าศึกษา SU-TCAS ด้วย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ รู้จักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุ และได้รับประกาศนียบัตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ