ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

[ยกเลิก] PETRO SUMMER CAMP 2020 ค่ายวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศ

ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากมาตรการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ที่ชำระเงินมาแล้วสามารถขอรับเงินคืนได้ โดยตอบเมลเอกสารการขอรับเงินคืนทางเมลที่ให้ไว้กับโครงการ และรอดำเนินการ 2-3 วันทำการ

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

22-24 เมษายน 2563 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 มีนาคม 2563

จำนวนที่รับ

120 คน

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

ค่าใช้จ่าย

1200 บาท (จ่ายตอนสมัคร)
และจ่ายเพิ่มอีก 80 บาท ในวันเข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่จัดค่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

จัดโดย

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

1. ชื่อโครงการ

“ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/2 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

2.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เพื่อการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการ เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ และได้มีโอกาสได้รู้จักเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สำคัญในสาขาวิชา ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

นอกจากนี้ ยังสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5-6) ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมผลงาน (Portfolio) และหากมีคุณสมบัติตามประกาศหรือตามที่สาขาวิชาฯ กำหนด สามารถยื่นสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ได้

3. คุณสมบัติทั่วไป

1) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เป็นผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในประเทศไทย
3) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
5) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
6) จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
คุณสมบัติเฉพาะ (เฉพาะผู้ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5-6 ในปีการศึกษา 2563)
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

4. ระยะเวลาและวิธีการดำเนินการ

4.1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและจัดส่งหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563- 31 มีนาคม 2563
4.1.1 ขั้นตอนการสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
4.1.2 ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีฯ” บัญชีเลขที่ “719-0-68525-1” และให้ชำระเพิ่มอีก 80 บาท ในวันเข้าร่วมกิจกรรม
4.1.3 เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับโครงการ
1) ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) หรือใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาเอกสารการชำระเงิน โดยผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1 – 2 ทาง E-mail : matsesilpakorn@gmail.com
และในวันเข้าค่ายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มายื่นกับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
4.2 การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 3 เมษายน 2563 โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th และ http://facebook.com/matsesu
4.3 ดำเนินการจัดโครงการฯ วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 – วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 08.30-09.30 น. ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 1)
เวลา 09.30-10.30 น. บรรยาย: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
การดัดแปรจากทรัพยากรธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
และอนาคตและอาชีพของบัณฑิต
เวลา 10.30-12.00 น. เข้าฐานกิจกรรมที่ 1
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวันมื้อที่ 1)
เวลา 13.00-14.30 น. เข้าฐานกิจกรรมที่ 2
เวลา 14.30-16.00 น. เข้าฐานกิจกรรมที่ 3
เวลา 16.00-16.40 น. รับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 2)
เวลา 16.40-18.00 น. กิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่
เวลา 18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (อาหารเย็นมื้อที่ 1)
เวลา 19.00-20.30 น. กิจกรรมพอลิเมอร์กับสิ่งแวดล้อม
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน รับอาหารเช้า (อาหารเช้ามื้อที่ 1) และรับอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 3)
และแบ่งกลุ่มการเยี่ยมชมโรงงาน
เวลา 08.30-09.45 น. เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน
เวลา 09.45-10.00 น. เข้าพบผู้บริหาร/ผู้ประสานงาน
เวลา 10.00-12.00 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวันมื้อที่ 2)
เวลา 13.00-14.30 น. เดินทางกลับ
เวลา 14.30-15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 4)
เวลา 15.00-16.00 น. กิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่
เวลา 16.00-17.30 น. กิจกรรมสรุปและเตรียมการ
เวลา 17.30-19.30 น. กิจกรรมพี่จ๋าพาน้องเดิน “อิ่มหมีพีมัน”
เวลา 19.30-20.30 น. กิจกรรมเตรียมการนำเสนอ
เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า (อาหารเช้ามื้อที่ 2)
และนำกระเป๋าสัมภาระมาด้วย
เวลา 09.00-10.30 น. สรุปกิจกรรม – Presentation “ล่ารางวัล”
เวลา 10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างมื้อที่ 5)
เวลา 11.00-12.00 น. แนะนำการสมัครเข้าศึกษา SU-TCAS
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-13.30 น. มอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

5.ข้อกำหนด

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินจำนวน 1,200.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมค่าที่พัก 2 คืน ค่าอาหารเช้า (2 มื้อ) ค่าอาหารกลางวัน (3 มื้อ) ค่าอาหารเย็น (1 มื้อ) ค่าอาหารว่าง (5 มื้อ) และค่าเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานตามที่ระบุในโครงการกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประสงค์ขอรับเงินค่าสมัครคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยแจ้งความประสงค์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3424-1708 (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับ
ค่าสมัครของโครงการ

6.สถานที่ดำเนินงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในเชิงอุตสาหกรรม
7.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน และเห็นกระบวนการผลิตจริงในอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
7.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
7.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้สะสมผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ SU-TCAS ต่อไป

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH