ค่ายพัฒนาทักษะ

[เลื่อน] SDGs Workshop: Empower Youth (Bangkok area)

ปิดรับสมัครแล้ว

📣 ประกาศ

เลื่อนวันกิจกรรม SDGs Youth Camp: Empower Youth (Bangkok Area)

ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง คณะผู้จัดโครงการจึงเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดโครงการ SDGs Youth Camp: Empower Youth (Bangkok Area) จากวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 (รอบระดับอุดมศึกษา) และวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (รอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

หมายเหตุ

– สำหรับผู้ใดที่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเเล้ว ❌หากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่ตามช่องทางที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในรูปภาพ

📝📎หากผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะครบจำนวน
สามารถสมัครได้ทาง https://ysdathailand.org/…/sdgs-workshop-empower-youth-ban…/

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

28 มีนาคม 30 พฤษภาคม 2563 (รอบสำหรับผู้เข้าร่วมระดับอุดมศึกษา)
29 มีนาคม 31 พฤษภาคม 2563 (รอบสำหรับผู้เข้าร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ปิดรับสมัคร

20 มีนาคม 2563 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

จำนวนที่รับ

180 คน/รอบ

ระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563

ม.ปลาย / ปริญญาตรี

ค่าใช้จ่าย

150 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

สถานที่จัดค่าย

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย Line @ysdathailand สมัครออนไลน์ตรงนี้เลย!

ค่าย 1 วันที่จะทำให้น้องๆเยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเพื่อร่วมวางแผนให้ชุมชนที่น้องๆอาศัยอยู่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ค่ายนี้ยังสามารถสร้างเสริมทักษะพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิต ทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสามารถพัฒนาให้เป็นทุกคนสามารถเป็นผู้นำเยาวชนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ได้ ภายในค่ายประกอบไปด้วย

1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อย่างครบทุกมิติ พร้อมทั้งวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน
2. การเปิดโอกาสในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สู่หนทางแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. โอกาสที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างหนทางสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมใหม่ที่ยั่งยืน
4. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การมองภาพรวม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติบนพื้นฐานความแตกต่าง และการแสดงออกซึ่งศักยภาพภายในตนเองบนพื้นฐานของแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับประกาศนียบัตรในฐานะผู้เข้าร่วมค่าย และผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครเพื่อทำงานในท้องถิ่นของตนสามารถลงชื่อสมัครได้ในค่ายครั้งนี้ โดยจะสามารถสะสมชั่วโมงจิตอาสา และได้รับประกาศนียบัตรในฐานะผู้เคลื่อนไหวในแนวหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อทำงานครบตามที่ตนได้รับมอบหมาย

จัดขึ้นในวันทีี่ 28 มีนาคม 2563 (รอบสำหรับผู้เข้าร่วมระดับอุดมศึกษา) 29 มีนาคม 2563 (รอบสำหรับผู้เข้าร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ค่าใช้จ่ายตลอดค่ายเพียง 150 บาทต่อรอบ เท่านั้น ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH