อาสา/อนุรักษ์

โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 : Gen A 2016”

ปิดรับสมัครแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

11-17 ตุลาคม 2559 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

25 กันยายน 2559

จำนวนที่รับ

28 ทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

ระดับอายุ

15-25 ปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี! / มีงบประมาณสนับสนุนโครงการให้

สถานที่จัดค่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดโดย

โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ สสส. บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 : Gen A 2016” แนวคิด Empower Active Citizen ภายใต้โจทย์หลัก “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท

หลักการและเหตุผล

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2559 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empower Active Citizen ภายใต้โจทย์หลัก “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นเยาวชนต้นแบบ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี มีจิตสาธารณะ (Active Citizen) พร้อมปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีให้ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 28 โครงการ จาก 4 ภาค จะผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมสร้างพลังบวกในการกระจายและสร้างเครือข่ายในการทำความดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อสารสนเทศ และเชื่อมโยมภาคีเครือข่ายด้านจิตอาสา สร้างสรรค์ให้เกิดโครงการจิตอาสาต้นแบบ เพื่อแผ่ขยายองค์ความรู้และจุดประกาย แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันให้ออกไปในวงกว้างอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตในอุดมคติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษาและบัณฑิตในอุดมคติ ในด้านการเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ กล้าทำความดี และเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen) เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการสร้างคนดีและมีจิตสาธารณะให้เป็นมาตรฐานของสังคมไทย เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนให้เห็นแบบอย่างของเยาวชนจิตอาสา พร้อมสร้างโครงการจิตอาสาต้นแบบอย่างยั่งยืน และขยายองค์ความรู้ด้านงานจิตอาสาออกไปในวงกว้าง เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนพลเมืองสร้างสรรค์และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 เมษายน 2560
เปิดรับสมัครโครงการจิตอาสา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2559

การดำเนินการ

เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโดยส่งผลงานในรูปแบบโครงการ Gen A (Empower Active Citizen) ในหัวข้อ “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” พร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมแล้วส่งทางไปรษณีย์ มายัง มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง genaactive@gmail.com คณะกรรมการคัดเลือก 28 ทีมสุดท้ายจาก 4 ภาค สมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

เดือนตุลาคม

28 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ พร้อมการศึกษางานด้านจิตอาสาจากโครงการต้นแบบ เป็นเวลา 7 วัน ในวันที่ 11-17 ตุลาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านความดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมงบประมาณในการลงพื้นที่ทำโครงการทีมละ 30,000 บาท

เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

28 ทีมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม

เดือนมีนาคม-เมษายน

คณะกรรมการคัดเลือก 8 โครงการ จาก 4 ภาค ที่มีความโดดเด่น พร้อมการจัดงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นผู้มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และกล้าที่จะทำความดี ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และอุดมศึกษา และเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา อายุตั้งแต่ 15-25 ปี
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/dodclub โดยมีจำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน
 • ผู้สมัครส่งรายละเอียดโครงการ Gen A ในหัวข้อ “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ทางจดหมายพร้อมรูปถ่ายสมาชิกทุกคนในทีมทางไปรษณีย์ มายัง มูลนิธิธรรมดี ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2610-2375 หรือส่งโครงการในรูปแบบ อีเมล์ มายัง genaactive@gmail.com
 • หมดเขตส่งโครงการและปิดรับสมัคร วันที่ 25 กันยายน 2559
 • ประกาศผล 28 ทีมที่ผ่านเข้ารอบวันที่ 30 กันยายน 2559 ทาง www.facebook.com/dodclub
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย จะได้รับเชิญเข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ พร้อมเงินทุนตั้งต้นในการทำโครงการ ทีมละ 30,000 บาท เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดี

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ

 • โครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ และวิธีดำเนินการ
 • โครงการที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน หรือระดับประเทศ
 • โครงการที่มีแนวคิดในการพัฒนาขยายเครือข่ายในระดับบุคคล ชุมชน หรือระดับประเทศ
 • โครงการที่มีแนวคิดในการต่อยอดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

หมวดหัวข้อจิตอาสาเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

 • หมวดสิ่งแวดล้อม
 • หมวดเยาวชน / ผู้สูงอายุ
 • หมวดศาสนา / ศิลปะวัฒนธรรม
 • หมวดสุขภาพ / กีฬา
 • หมวดเทคโนโลยี
 • หมวดกายใจและปัญญา
 • หมวดอื่นๆ

รางวัลแห่งเกียรติยศ

รางวัลโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 รางวัล

รายละเอียดเงินทุนสำหรับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 (Gen A 2016) จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 เงินทุนทำโครงการจิตอาสา 50,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศประจำภาค 3 โครงการ เงินทุนทำโครงการจิตอาสาทีมละ 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศประจำภาค 4 โครงการ เงินทุนทำโครงการจิตอาสาทีมละ 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

คุณสิทธิ วัฒนายากร 081-697-5850 /sitthi@dcconsultants.co.th
คุณสโรบล แสงคำ 080-451-1919 / sarobol@dcconsultants.co.th
www.facebook.com/DoDClub

[facebookpost https://www.facebook.com/CampHUBth/photos/p.1147063628700405/1147063628700405/?type=3&theater]

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

ทีมข่าวค่าย/กิจกรรม CAMPHUB

ส่งข้อมูลค่ายและกิจกรรมการศึกษามาประชาสัมพันธ์ที่เว็บแคมป์ฮับ ฟรี! คลิกเลยที่ www.camphub.in.th/sendcamp

แคมป์ฮับใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  แคมป์ฮับใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์และใช้งานได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ แคมป์ฮับจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า